Azad Azerbaycan Tv Canli Yayim Seni Axtariram

Full text of ' Ill 2016 Xazan X0ZAN V I _ IK&da klor gt^asi V / tJ J Payizin X0ZAN?agi. Vj 'Xdzan' need xozan olur? J Faaliyyatda ad asas olmasa da miihiim ahamiyyat kasb ed,m V & amillardan biridir. Osas masala faaliyyatla, ya§am tarzila, duvranislu, insanlarla xoj iinsiyyat qurmaq bacangi ila adi dogrultmaq, onu lay- } iqli martabaya gatdirmaqdir. Bu, takca insanlara deyil, onlarm ahata-% J sinda va istifadasinda olati har bir seya aiddir.

Duvgb, azad_azerbaycan_tv_canli_yayim_seni_axtariram, colfb,.

Ugiincii nomrasini taqdim etdiyimiz jurnalm adi ila bagh hala da maraqhir tiikanib-bitmak bilmir. Manasim bilanlar da sorusur, bilmayanlar da. Yiizlarla gd- zal adlar igindan niya mahz 'Xazan ' adini segmayimiz ela yiizlarla qalam sahibi iigiin da maraqhdir. Heg kima sirr deyil ki, xazan payizin bir hissasidir.

Payizin hamin anion in- sanlar iigiin o qadar malham olur, ecazkar va maraqh tasir bagislayir ki, uzun miiddat auninin ahatasindan qurtuhi bilmirsan. Takca agaclarm yarpaqlan gdz onihida mdciizalar tasviriyaradir. Bapbalaca biryarpaqda bela nega ciir rang va galar mii§ahida etniak miimkiindiir. Burada ranglar qansigindan daha gox bir hayat miibarizasi canlamr.

Yarpagm bir taraji sarahb solsa da digar tarafinda olan ya'jii galar son anadak yasam azminin movcudlugundan xabar verir. (Balka da, zuinamn bazi maqamlan haqqinda hami bilmir, bilsalar da farqina varmirlar. Oisin OGLAN, yazin QANQAYNAYAN, yayin QORABi§iRON gagi oldugu kind, payizin da XdZAN gagi moveuddur. Bu gaglar faslin an giiclii, par- laq, zirva gaglaridir). Insan, oz.ii da yaradici insan son anadak, yani canint tapsirana kind yazmaq, yaratmaq arzusunda va azminda olur. Digar tarafdan, onlarla, balka da yiizlarla yaradici insanlar var ki, ita voxtsa, kiminsa giinahi, arkdyiinliiyii, siltaqhgi, lap ela gdziigdtiirmazliyi uebatindan adabi miihitdan kanar diisiih, amnia ruhdan diismayib, yazib, yaradib va bu gun da badii yaradiciligim davam etdirmakdadir. ‘XOZAN” ham da hamin insanlara malham olub onlarm adabi miihita gixaril- masina, tabligina, taninmasma galisacaqdir.

Segilan otuzdan gox ad iginda XOZAN da vardi. 'Xazan ' uddu, xazan qalib galdi. Jurnalm adini son ana kind gizli saxladiq, hatta jurnal iigiin material istadiy- imiz dostlarimizdan da. Qapina bir nega gun qalmis poeziya gobasina rahbarlik edan Hikmat Malikzada facebook sahifasinda agiqlama verdi. Gozhdiyimiz sual- larla iizla$dik; niya 'Xazan?' Adi birdan bayan olsun, Jurnal nadan 'Xazan ' olsun?

—v Osas odur, asarhri ™ Inci olsun, azan olsun. ™ Ela Hikmat bay da onlarm sualini taxminan bela cavablandinb.

Bali, asas masala juriudda dare olunan asarlarin keyfiyyatli, yani yiiksak saviyyada olmasidu Bunun iigiin miialliflar yaxtji galqmalidirlar.

'Azad Azerbaijan'(Sovereign Azerbaijan), the most popular Television and Radio Company in Azerbaijan, have 1 TV ( 'ATV') and 2 Radiostations ( '106 FM' and ' 106.3 FM-Radio Azad Azerbaijan')broadcast channels.Now, You can watch TV and listen Radio on your Android device by downloading this application.Broadcasting time is 24 hours a day in Azeri language.Shownews,entertainment,sport,educational programs,interesting films on ATV,listen world music on 106 FM,Azeri national and modern music on 106.3 FM.Browse our website from application. Fable 3 traitors keep dlc pc download pc. Have a nice day!